0165-201005 info@hlte.eu

Algemene voorwaarden van:

Wijvan10 B.V.; met als werkmaatschappij

Wijvan10 Dienstverlening B.V., h.o.d.n. Heavy Lift & Transport Expertise

Hierna genoemd als: Opdrachtnemer

 

Algemeen

1.1 Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen Opdrachtnemer en Opdrachtgever, waarop Opdrachtnemer deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk schriftelijk is afgeweken.

1.2 De toepasselijkheid van eventuele algemene of andere voorwaarden van Opdrachtgever wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.

Offertes

2.1 Elke van Opdrachtnemer uitgegane offerte is vrijblijvend, en ten hoogste één maand geldig.

2.2 Tenzij uitdrukkelijk anders vermeld is elke offerte gebaseerd op uitvoering van de

overeenkomst onder normale omstandigheden en gedurende normale werkuren.

2.3 Indien de aanvaarding afwijkt van het in offerte opgenomen aanbod, dan is Opdrachtnemer daaraan niet gebonden. De overeenkomst komt dan niet overeenkomstig deze afwijkende aanvaarding tot stand, tenzij Opdrachtnemer anders aangeeft.

Overeenkomst

3.1 Een overeenkomst met Opdrachtgever komt tot stand door schriftelijke bevestiging van de aanbieding, dan wel wanneer Opdrachtnemer start met de uitvoering.

3.2 Mondelinge toezeggingen door en afspraken met ondergeschikten binden Opdrachtnemer niet dan nadat en voor zover zij door Opdrachtnemer schriftelijk zijn bevestigd.

3.3 Als meerwerk wordt beschouwd al hetgeen door Opdrachtnemer in overleg, al dan niet schriftelijk vastgelegd, met Opdrachtgever tijdens de uitvoering van de overeenkomst boven de in het contract of de opdrachtbevestiging uitdrukkelijk vastgelegde werkzaamheden wordt gepresteerd.

Prijs

4.1 De door Opdrachtnemer opgegeven prijzen luiden exclusief omzetbelasting en overige op de verkoop, dienstverlening en levering vallende overheidslasten. Opgegeven prijzen zijn exclusief vervoer, verzekeringen, installatie, montage of andere diensten, en worden apart gefactureerd.

4.2 Indien na de datum van totstandkoming van de overeenkomst één of meerdere kostprijsfactoren een verhoging ondergaan – ook al geschiedt dit als gevolg van voorzienbare omstandigheden – is Opdrachtnemer gerechtigd de overeengekomen prijs dienovereenkomstig te verhogen.

Tekeningen/modellen etc.

5.1 Alle door Opdrachtnemer of in haar opdracht vervaardigde tekeningen, modellen of anderszins afgegeven bescheiden blijven haar eigendom totdat Opdrachtgever aan alle financiële verplichtingen jegens Opdrachtnemer heeft voldaan.

5.2 Zij zullen nooit zonder schriftelijke toestemming van Opdrachtnemer ter kennis van derden worden gebracht, worden gekopieerd of nagemaakt.

Uitvoering en reclame

6.1 Opdrachtnemer voert de overeengekomen werkzaamheden mede uit op basis van de door de

Opdrachtgever tijdig verstrekte (schriftelijke) informatie en op het overeengekomen tijdstip/binnen de gestelde tijdsduur. Indien deze informatie onjuist en/of onvoldoende blijkt te zijn, komt alle daaruit voortvloeiende schade – gevolgschade hieronder begrepen – voor rekening van Opdrachtgever.

6.2 Opdrachtgever draagt er zorg voor dat de documenten, software en systemen die nodig zijn voor de goede uitvoering van de opdracht ter beschikking worden gesteld.

6.3 Opdrachtgever is verantwoordelijk voor het verkrijgen van toegangsvergunningen voor en werkvergunningen op het werkterrein zoals door overheidsinstanties, lokale autoriteiten of andere organisaties verlangd kunnen worden.

6.4 Directe en voortdurende toegankelijkheid is noodzakelijk voor het adequaat uitvoeren van de werkzaamheden. Vertraging of wachttijd buiten invloed van Opdrachtnemer wordt in rekening gebracht op basis van de laatst geldende tarieven.

6.6 Indien en voor zover hulpstukken niet behoren tot onze standaarduitrusting zijn de kosten hiervan voor rekening van Opdrachtgever.

6.7 Naar gelang de aard van de werkzaamheden van Opdrachtnemer, zorgt Opdrachtgever in ieder geval – voor eigen rekening en risico – voor:

  1. a) de aansluiting, levering en terbeschikkingstelling van water, elektriciteit, verlichting en

     werkstellingen, alsmede hijs- en transportmiddelen, geschikt voor de uitvoering van de

     werkzaamheden en in overeenstemming met de wettelijke voorschriften;

  1. b) de aanwezigheid van een afgevaardigde van Opdrachtgever, o.a. voor het bedienen van het te

     onderzoeken object;

  1. c) dat het te onderzoeken oppervlak (of object) schoon en toegankelijk is. Indien dit niet of

     onvoldoende het geval is, zijn de kosten van de benodigd aanvullend te verrichten

     werkzaamheden voor rekening van Opdrachtgever.

6.8 Opdrachtnemer is te allen tijde gerechtigd de opgedragen werkzaamheden geheel of gedeeltelijk uit te besteden.

6.9 Reclames betreffende zichtbare/ direct merkbare tekortkomingen aan de geleverde producten en/of diensten dienen binnen 5 werkdagen schriftelijk te worden gemeld. Na deze termijn vervalt het recht om te reclameren.

Indien vastgesteld wordt dat Opdrachtnemer is tekortschoten in de uitvoering van de opdracht, verbindt Opdrachtnemer zich ertoe opnieuw – op haar kosten – de verplichtingen na te komen waarmee zij in gebreke bleek te zijn, binnen een tijdsruimte die verenigbaar is met de aard van de betreffende werkzaamheden.

Overmacht

7.1  Onder overmacht wordt verstaan elke van de wil van Opdrachtnemer onafhankelijke omstandigheid – ook al was deze ten tijde van het tot stand komen van de overeenkomst reeds te voorzien – die nakoming van de overeenkomst blijvend of tijdelijk verhindert, alsmede voor zover daaronder niet reeds begrepen, oorlog, oorlogsgevaar, burgeroorlog, oproer, werkstaking, werkliedenuitsluiting, transportmoeilijkheden, epidemieën, brand en andere ernstige storingen, e.e.a. hetzij bij Opdrachtnemer, hetzij bij derden.

Opschorting en ontbinding

8.1 In geval van verhindering van de uitvoering van de overeenkomst ten gevolge van overmacht is Opdrachtnemer gerechtigd om, zonder rechterlijke tussenkomst, de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden of de uitvoering ervan geheel of gedeeltelijk op te schorten zonder dat Opdrachtnemer tot enige schadevergoeding gehouden zal zijn.

8.2 Zowel in geval van opschorting als van ontbinding krachtens lid 1, is Opdrachtnemer gerechtigd terstond betaling te verlangen van de gepresteerde werkzaamheden.

8.3  Indien Opdrachtgever niet, niet behoorlijk of niet tijdig voldoet aan enige verplichting, die voor hem uit de met Opdrachtnemer gesloten overeenkomst of uit een daarmee samenhangende overeenkomst voortvloeit, dan wel indien goede grond bestaat voor de vrees dat Opdrachtgever niet in staat is of zal zijn om aan zijn contractuele verplichtingen jegens Opdrachtnemer te voldoen, alsmede in geval van faillissement, surseance van betaling, stillegging, liquidatie of gedeeltelijke overdracht – al dan niet tot zekerheid – van het bedrijf van Opdrachtgever, waaronder begrepen de overdracht van een belangrijk deel van zijn vorderingen, is Opdrachtnemer gerechtigd om zonder ingebrekestelling en zonder rechterlijke tussenkomst de uitvoering van elke overeenkomst geheel of ten dele te ontbinden, zulks zonder dat Opdrachtnemer tot enige schadevergoeding of garantie gehouden is en onverminderd de haar verder toekomende rechten.

8.4 In geval van ontbinding krachtens lid 3 wordt de overeengekomen prijs onmiddellijk opeisbaar, onder aftrek van de reeds voldane termijnen en van de ten gevolge van de ontbinding door Opdrachtnemer bespaarde kosten.

8.5 Opdrachtgever is niet gerechtigd om met terugwerkende kracht ontbinding van de overeenkomst te vorderen.

Facturering en Betaling

9.1 De facturen van Opdrachtnemer moeten worden voldaan binnen 14 dagen na factuurdatum. Reclame op de factuur dient door Opdrachtgever schriftelijk te geschieden binnen 5 werkdagen na factuurdatum. Na deze termijn vervalt het recht op reclamering en geldt de factuur als geaccepteerd.

9.2 Alle betalingen dienen zonder enige aftrek of verrekening te geschieden.

9.3 Indien Opdrachtgever niet binnen de overeengekomen termijnen betaalt, wordt hij geacht van rechtswege in verzuim te zijn en heeft Opdrachtnemer zonder enige ingebrekestelling het recht hem vanaf de vervaldag de wettelijke handelsrente in rekening te brengen en tevens alle op de inning van de vordering vallende gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten.

9.4 Indien de facturen van Opdrachtnemer niet tijdig worden voldaan is Opdrachtnemer gerechtigd de termijn van uitvoering op te schorten met de tijd gedurende welke Opdrachtgever in gebreke is (geweest) met tijdige betaling.

9.5 Zodra Opdrachtgever ter zake één van de facturen in verzuim is, zijn alle overige openstaande reeds uitgebrachte en toekomstige facturen van Opdrachtnemer direct en ineens opeisbaar.

Aansprakelijkheid

10.1 De partijen verbinden zich ertoe hun verplichtingen na te komen overeenkomstig de onderhavige algemene voorwaarden en de clausules van de bijzondere overeenkomsten die afgesloten worden.

10.2 Een vertraging in de uitvoering van de opdrachten, om welke reden dan ook, geeft niet het recht schadevergoeding en interesten te eisen, tenzij deze schade aantoonbaar te wijten is aan opzet of bewuste roekeloosheid van Opdrachtnemer.

10.3 Is voor de voltooiing van bepaalde werkzaamheden of voor de levering van bepaalde zaken een termijn overeengekomen of opgegeven, dan is dit nimmer een fatale termijn. Bij overschrijding van een termijn dient Opdrachtgever Opdrachtnemer derhalve schriftelijk in gebreke te stellen. Opdrachtgever dient Opdrachtnemer daarbij een redelijke termijn bieden om alsnog uitvoering te geven aan de overeenkomst.

10.4 Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor de letsels aan personen, voor schade aan installaties of overige goederen, alsmede voor andere schade, die ontstaat als direct of indirect gevolg van een doen of nalaten van Opdrachtnemer (c.q. haar ondergeschikten), door Opdrachtnemer te werk gestelde personen en/of gebruikte materialen en/of apparatuur, tenzij deze schade aantoonbaar te wijten is aan onze opzet of bewuste roekeloosheid. In dat geval wordt de schadevergoedings-verplichting van Opdrachtnemer gemaximeerd tot de helft van de factuurwaarde van de opdracht.

10.5 Opdrachtgever draagt de verantwoordelijkheid voor de juistheid van de door of namens hem verstrekte gegevens, voor de door of namens hem voorgeschreven constructies en werkwijzen, alsmede voor de door of namens hem gegeven orders en aanwijzingen

10.6 Indien Opdrachtnemer op verzoek van Opdrachtgever apparatuur e.d. van Opdrachtgever verplaatst of hanteert, is Opdrachtnemer nimmer aansprakelijk voor enige schade die daarbij aan apparatuur of anderszins ontstaat.

Geschillen en toepasselijk recht

12.1 Alle geschillen worden beslecht door de daartoe bevoegde rechter.

12.2 Op alle overeenkomsten, waarop deze voorwaarden geheel of gedeeltelijk van toepassing zijn, is toepasselijk het Nederlands recht.

Get in touch 24/7